Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Forslag til tiltak for å stoppe vold og trusler mot dommere

Det var godt oppmøte og stort engasjement fra de frammøtte da OFDL arrangerte åpent dommermøte tidligere i høst.

28. oktober 2019 arrangerte Oslo fotballdommerlaug et åpent dommermøte på bakgrunn av VGs artikler om voldshendelser i Oslo-fotballen denne høsten.

På møtet ba vi om innspill fra medlemmene om hva de mener kretsen, og dommerlauget kan bidra med, og komme med forslag til hva slags tiltak, og retningslinjer OFDL kan be kretsen bistå med.

I etterkant av dommermøtet avholdt OFDL et styremøte der vi bestemte at følgende er tiltak vi mener kretsen bør fokusere på fremover på kort sikt:

 • Sørge for strengere sanksjoner mot spillere i volds- og trusselsaker
 • Innføre sanksjoner og tiltak mot klubber som gjentatte ganger står for for volds og trussel-episoder. Oppdatere rapporten «Tiltak mot vold og disiplinærproblemer i ungdomsfotballen» fra 2008.
 • Gi støtte til å avbryte kamper når dommer er utrygg.
 • Gi støtte til politianmeldelser av alvorlige hendelser.
 • Manuelt dommeroppsett i risikokamper, og sette opp dommertrio og kampvert fra NFF Oslo i utsatte kamper. Dommernes sikkerhet må alltid prioriteres.

  Disse forslagene ble presentert av OFDL på dommerkomite-møtet mandag 18. november.

Vi understreker at vi ser fram til en god dialog med dommerkomité og ledelsen av NFF Oslo om mulige tiltak, og at vi har tillit til at NFF Oslo gjør det den kan for å unngå volds- og trusselhendelser mot dommere.

Sammen ønsker vi det beste for fotballen og dommerne i NFF Oslo.

Mvh

Styret i OFDL

Henrik Skjevestad (leder) Satha Sritharan Stian Drake Jørn Tysnes Torkjell Trædal Fredric Buet Kenneth Ringvold Kim Tomas Klevengen (varamedlem) Mats Johansen (varamedlem)

Brevet:
Innspill til tiltak for å forhindre vold og trusler mot dommere Innledning

Styret i Oslo Fotballdommerlaug (OFDL) vil med dette takke for muligheten til å delta på dommerkomitémøte 18. nobember, slik at vi kan diskutere den siste tids fokus på vold og trusler mot dommere. Det gir oss muligheten til å sammen med NFF Oslo komme fram til tiltak som kan forhindre uønskede hendelser i framtiden.

Vi vil innledningsvis understreke at vi ønsker en dialog med NFF Oslo om hvordan man kan håndtere vold og trusler mot dommere, og at vi har tillit til at kretsledelse og dommerkomité gjør det de kan for å unngå uønskede hendelser.

Etter medieoppslag i VG, om vold og trusler mot dommere i Fotball-Norge og i NFF Oslo spesielt, holdt Oslo Fotballdommerlaug et møte for våre medlemmer 28. oktober 2019. Bakgrunnen for møtet var at vi så at mange dommere reagerte på medieoppslagene, og at det kunne være nyttig å dele erfaringer og forslag til hva som kan gjøres for å unngå uønskede hendelser. På møtet dukket det opp over 30 dommere fra ulike divisjoner.

Dette brevet inneholder de innspill et samlet styre i OFDL mener er de viktigste innspillene fra våre medlemmer. Vi legger de med dette fram for dommerkomiteen og ledelsen i NFF Oslo fordi det etter medlemsmøtet i OFDL var klart at våre medlemmer ønsker at det iverksettes tiltak.

Vi ser fram til videre dialog om våre innspill og hvordan vi kan ivareta dommerne i NFF Oslo.

Forslagene

Styret i OFDL vil nedenfor presentere forslag til tiltak punktvis.

 • Strengere sanksjoner mot spillere: Det er et gjennomgående ønske fra våre medlemmer at spillere som utøver vold, trusler og andre alvorlige hendelser som krenker dommere og/eller dommernes integritet, skal få strengere sanksjoner. Utestengelsene for voldssaker må skjerpes, men også verbale trusler, spytting eller andre graverende forhold der det ikke utøves fysisk vold må slås hardere ned på. Flere av våre medlemmer forteller hendelser der de synes sanksjonene i etterkant er altfor lave. Det må være slutt på at én kamps karantene er utgangspunktet for en direkte utvisning.
 • Sanksjoner og tiltak mot klubber: I 2008 leverte disiplinærutvalget i NFF Oslo rapporten «Tiltak mot vold og disiplinærproblemer i ungdomsfotballen» (rapporten ligger vedlagt dette brevet). Etter hva OFDL forstår, fikk tiltakene som ble resultatet av rapporten effekt. Blant annet inneholder rapporten en stige med sanksjoner og tiltak mot klubber, etter kamper med utvisninger som resulteter i flere kamper karantene:«Utvalget anbefaler følgende sanksjoner og tiltak mot klubb/lag, som veiledende for voldsepisoder begått av spillere:(i) En eller flere utvisninger i samme kamp, som (i sum) medfører karantene på 3 kamper eller mindre: Ingen reaksjon mot klubb, men besøk av ”Fair Play-team” vurderes.(ii) En eller flere utvisninger i samme kamp, som (i sum) medfører karantene på 4 kamper: Klubben får en irettesettelse, med varsel om at poengtap vurderes ved gjentakelse, besøk av ”Fair Play-team” vurderes.(iii) En eller flere utvisninger i samme kamp, som i sum medfører karantene på 5 kamper eller mer: Klubben tildeles en bot på minimum kr. 5.000,- (for øvrig vurdert etter grovhet), besøk av ”Fair Play-team” finner normalt sted.(iv) Gjentagelse av episoder hvor en eller flere utvisninger i samme kamp i sum medfører karantene på 4 kamper eller mer for spiller på samme lag: Det aktuelle lag fratas mellom 1 og 4 poeng etter grovhet, evt. i kombinasjon med en bot på minst kr. 5.000,-(v) Mer enn to tilfelle hvor samme lag er innblandet i episoder hvor en eller flere utvisninger i samme kamp i sum medfører karantene på 4 kamper eller mer: Laget strykes fra serien den aktuelle sesong, evt. i kombinasjon med en bot på minst kr. 10.000,-»OFDL ber om at det innføres lignende tiltak som denne sanksjons- og tiltaksstigen, samt andre tiltak rapporten tar opp. Etter hva vi forstår er det fortsatt hjemmel for dette.

Vi ber om at det vurderes om denne rapporten kan oppdateres og tilpasses dagens reglement. Det er selvsagt avgjørende at disse 11 år gamle tiltakene
som er utarbeidet for ungdomsfotballen også tilpasses voksenfotballen. Vi mener også at en sanksjons- og tiltaksstige som dette også må kunne benyttes når vold, trusler eller andre hendelser utføres av andre enn spillere, for eksempel lagledelse eller publikum.

Besøk av representant fra kretsen, bøter og poengtrekk er alle tiltak rettet mot klubbene som OFDL-styret støtter.

 • Støtte til å avbryte kamper når dommer føler seg utrygg: Dersom dommere føler seg utrygge eller frykter for egen sikkerhet, må det være aksept og tydelig støtte fra kretsen i å avbryte kamper. En dommer står selvsagt fritt til å fullføre kampen hvis han ikke frykter for egen sikkerhet etter en uønsket hendelse, men vil man avbryte kampen av hensyn til egen sikkerhet skal det støttes av kretsen. Dette må kommuniseres tydelig på høst- og vårsamlinger.
 • Støtte til politianmeldelser: Ved alvorlige voldshendelser eller trusselhendelser, må NFF Oslo aktivt ta kontakt med dommere og gjøre det klart at man tilbyr bistand til og støtte ved politianmeldelse av forholdet, dersom dommeren ønsker dette. Vi oppfordrer generelt NFF Oslo til å ta kontakt med dommere i etterkant av alvorlige hendelser og ved uklarhet om hvor alvorlig et forhold er.
 • Bruk av manuelt oppsett og trio i risikokamper: Kamper med lag med negativ historikk må defineres som risikokamper. Her må dommere settes opp manuelt, for å sikre at dommere som er forberedt til å dømme risikokamper settes opp på kampene. Det bør også vurderes å sette opp trio i kamper på lavere nivå der det vanligvis ikke er trio, men hvor man nylig har hatt uønskede hendelser. Dette vil sende et tydelig signal i neste kamp. At dette skaper noe merarbeid, en merkostnad til assistentdommere eller ulike forutsetninger for lagene i samme avdeling som ikke har trio i sine kamper, er ikke vesentlig i denne sammenheng. Dommerens trygghet kommer først.

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss