Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Nytt styre i OFDL

Årsmøtet i Oslo fotballdommerlaug ble avholdt fredag 27. april 2018.

Referat fra årsmøte i Oslo Fotballdommerlaug:

27.04.2018 kl. 17.00 på Osloidrettens hus

Til stede: Henrik Skjevestad, Stian Drake, Satha Sritharan, Svein Elvanes, Torkjell Trædal, Erlend Reiersen og Fredrik Ødegaard

1. Innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjent.

2 og 3. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Henrik Skjevestad valgt til møteleder. Torkjell Trædal til referent. Svein Elvanes og Fredrik Ødegaard er valgt til å skrive under protokoll.

4.  Årsberetning

Laugets leder gikk gjennom årsberetning. Den ble vedtatt enstemmig, mot at styret retter opp skrivefeil.

5. Kontingent

Kontingent kan holdes på 200 kroner. Styret bør vurdere om vi trenger å sende ut faktura for kontingent, ettersom det koster penger, og heller sende Vippskrav eller forsøke å få inn penger på andre måter. Kontigenten økes ikke, fordi vi vil ha flere medlemmer og lauget går rundt.

6. Regnskap og budsjett

Styret la fram regnskap. Det viste et underskudd på 4085,84 kroner. Det er innsparingsmulighet på 5000 kroner ved å søke kretsen om penger tiltak. Lauget har også en grei egenkapital på konto.

Årsmøtet godkjenner regnskapet, men ber om at styret legger ved et renskrevet og mer oversiktlig regnskap/budsjett i referatet. Årsmøtet vedtok også at det skulle legges inn en utgiftspost på 2000 kroner som kalles «bankomkostninger» i 2018-budsjettet.

7. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Valgkomiteen avga innstilling før årsmøtet, men det kom endringer underveis i årsmøtet:

Satha Sritharan trekker sitt kandidatur som leder. Henrik Skjevestad ble valgt for to nye år, enstemmig.

Stian Drake ble valgt inn i styret for to år. Enstemmig.

Jørn Tysnes ble valgt inn i styret for to år. Enstemmig.

Forslag om at Torkjell Trædal velges inn som styremedlem. Enstemmig vedtatt.

Johannes Morland ble enstemmig valgt som varamedlem.

Karl Yngve Andersen og Erlend Reiersen ble enstemmig valgt som valgkomité.

I tillegg ble følgende i styret:

  • Satha Sritharan (valgt for to år i 2017)

  • Martin Moldekleiv (valgt for to år i 2017)

  • Didar Akrei (valgt for to år i 2017)

9. Eventuelt

Det ble diskutert om det er mulig med bedriftsavtaler med Peppes og Sagenes lunsjbar. Styret noterer Erlend Reiersen som en kontaktperson for rabatter på matservering etc.

Det er ønske om t-skjorter som profilering i år.

Lauget tar sikte på sommerfest i midten av juni og ønsker å leie Ready-huset for å arrangere sommerfesten.

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss