Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

OFDL tilbyr medlemmer treningskamper og arrangerer flere sosiale arrangementer for Oslo-dommere, blant annet pizzakvelder, bowling og teoriprøvekvelder.

Dette er styret i OFDL:
Leder: Jonas Johnsen (valgt for to år – 22/23)
Styremedlem: Tron Landsnes (valgt for to år – 22/23)
Styremedlem: Jørn Tysnes (valgt for to år – 22/23)
Styremedlem: Mats Johansen (valgt for to år – 22/23)
Styremedlem: Henrik Skjevestad (valgt for ett år – 22)
Styremedlem: Marit Skurdal (ikke på valg – 22).
Styremedlem: Karl Yngve Andersen (ikke på valg – 22)

Vara:
Kim Tomas Klevengen (valgt for ett år – 22)

Valgkomité:
Stian Drake, Fredrik Hanserud (22/23)

 

Lover for Oslo Fotballdommerlaug
 
Stiftet 8. april 1910
 
§ 1. Formål
Laugets formal er å drive sosiale og faglige aktiviteter for dommere og observatører i NFF Oslo. Den faglige delen skal arrangeres i samarbeid med Oslo fotballkrets og/ eller NFF's dommerkomite.

§ 2. Medlemmer
Lauget er frittstående med utelukkende personlige medlemmer, med unntak for krets og forbund. Alle som opptas som medlemmer plikter å overholde Laugets lover. De må være eller tidligere ha vært tilsluttet Oslo Fotballkrets. Styret kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon. Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den første kontingent er betalt. Styret har fullmakt til å utnevne æresmedlemmer i Oslo fotballdommerlaug.

§ 3. Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på Laugets møter må et medlem ha fylt 16 år, vært medlem i minst en måned og ikke skylde lauget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i Lauget.

§ 4. Kontingent og økonomiske forpliktelser
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Eventuelt ubetalt kontingent belastes med et purregebyr, hvis størrelse er vedtatt av årsmøtet. Utmelding skjer skriftlig, men medlemskapet anses likevel tapt ved at kontingent ikke er betalt innen årsmøtet samme ar. Videre kan et medlem strykes dersom vedkommende står i restanse til lauget av andre årsaker. Ved gjeninnmeldelse uten at utmeldelse var skjedd skriftlig vil medlemmet bli avkrevd kontingent m.v. for det vedkommende stod restanse til Lauget.

§ 5. Årsmøte
Laugets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen 30.april. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen kan ha mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendringer som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det.

§ 6. Ledelse
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av Lauget.

§ 7. Stemmegivning på årsmøtet
Et vedtak er gyldig med et alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig dersom det er flere enn en kandidat til et verv. Det er kun foreslåtte kandidater som kan føres opp på stemmeseddelen. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 8. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
Behandle Laugets årsmelding
Behandle Laugets regnskap i revidert stand
Fastsette kontingent.
Behandle Laugets budsjett
Bestemme Laugets organisasjon.
Årsmøtet skal velge:
Et styre bestående av leder, kasserer, 4 styremedlemmer. Styret konstituerer seg første møte.
Et eller to varamedlemmer til styret.
Revisor
Valgkomiteen bestående av et til tre medlemmer
Styremedlemmene velges for to år, de andre for et år av gangen.Det velges i ulike år leder og to styremedlemmer. Det velges i like år kasserer og to styremedlemmer.

§ 9. Ekstraordinærere årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Et årsmøte kan kreve dette ved 2/3 flertall av de fremmøtte. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan kun behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallelsen.

§ 10. Styret
Lauget ledes av et styre som er Laugets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
Iverksette årsmøtets vedtak.
Administrere og føre nødvendig kontroll med Laugets økonomi.
Regnskapsåret skal være fra 1.1. til 31.12.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med et flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.


§ 11. Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta refusjon av faktiske utgifter.

§12. Lovendring
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslisten. For at endring kan vedtas kreves 2/3 flertall av de avgittestemmene. Det kan ikke gjøres endringer i § 13.

§ 13. Oppløsning
Oppløsning kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall av de fremmøtte, innkalles det til ekstraordinære årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas med 2/3 flertall av de frernmøtte. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av Lauget til faller Laugets aktiva og arkiv Oslo Fotballkrets.

Lovene vedtatt av årsmøtet 31.1.1995. Med endringer 1.12.1999, 3.12.2002 og 28.04.2010, 29.04.2014.

Leder: Jonas Johnsen 

Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Tron Landsnes
Styremedlem: Mats Johansen
Styremedlem: Karl Yngve Andersen

Vara: Kim Tomas Klevengen