Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Årsmøteprotokoll 2020

Oslo Fotballdommerlaug (OFDL) avholdt ordinært årsmøte mandag 22.06.2020 i Peppes Pizzas lokaler i Karl Johansgate 1 i Oslo. Avvik fra OFDLs lov § 5, hvor det heter at årsmøtet skal avholdes innen 30 april, skyldes Covid-19-pandemien og tilhørende begrensninger pålagt av myndighetene.

Møtet ble startet 18:10 og 26 medlemmer var møtt frem. Ytterligere fire kom til etter møtestart. Totalt 30 stk.

Programmet besto av følgende punkter:

1, Innkalling og agenda;

2, valg av møteleder og referent;

3, valg av medlemmer til å undertegne protokoll;

4, styrets årsberetning 2019/2020;

5, kontingent;

6, regnskap og budsjett;

7, valg av styremedlemmer og varamedlemmer; og

8, eventuelt.

Sak 1: Innkalling og agenda

Styreleder tok på vegne av det sittende styret selvkritikk på mangelen på korrekt innkalling etter vedtektene. Flere medlemmer tok også opp den mangelfulle innkallingen, men et samlet årsmøte godkjente både innkalling og agenda ved akklamasjon, og med en uttalt forventning om at innkalling gjøres korrekt ved neste anledning.

Sak 2: Valg av møteleder og referent

Styrets leder, Henrik Skjevestad, foreslo seg selv som møteleder og varamedlem, Kim Tomas L. Klevengen, foreslo seg selv (i mangel på frivillige) som sekretær. Begge ble valgt ved akklamasjon.

3: Valg av medlemmer til å undertegne protokollen

Styrets leder, Henrik Skjevestad foreslo Espen Kallerud og Svein Elvenes til å undertegne protokollen og disse ble valgt ved akklamasjon.

4: Styrets årsberetning.

Styrets leder, Henrik Skjevestad, fortalte kort om sesongen som har gått, og ekstra vekt ble lagt på styrets arbeid rundt voldsproblematikken i kretsen. Styres årsberetning ble godkjent ved akklamasjon med følgende endring:

Under overskriften sommerfest korrigeres årstallet i siste setning fra 2019 til 2020.

5: Kontingent.

Styrets leder, Henrik Skjevestad, foreslo å enten holde kontingenten på 250 kr, sekundært øke denne til 300 kroner. Det fremkom ingen sterke meninger men grunn for økning var blant annet ønske om å opprettholde arrangementsaktiviteten uten å måtte innføre egenbetaling i fremtiden, noe styret ser som negativt. Som argument for å holde kontingenten på 250,- ble den nåværende pandemien og medfølgende økonomiske utfordringer som bortfall av dommerinntekt nevnt.

Etter en kort diskusjon ble 250,- kroner fra 2021 vedtatt ved akklamasjon

6: Regnskap og budsjett:

Styrets leder, Henrik Skjevestad, la frem regnskapet for 2019 og forslag til budsjett for 2020. OFDLs revisor, Knut Bjørn Nordheim hadde ingen merknader til regnskapet og anbefalte i sin kommentar til regnskapet at dette skulle godkjennes. Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

Budsjettet ble også godkjent ved akklamasjon, men med to endringer samt en myndighetsdelegasjon til styret. På inntekter ble det budsjettert med en økning på kroner 7’000 i støtte fra NFF Oslo og på utgifter ble det budsjettert med en økning på 6’000 kroner i administrasjonskostnader. Sistnevnte var ikke lagt inn i budsjett for 2019 og er således en realitetsjustering. Utgiftsposten for profilering ble godkjent justert etter styrets gjennomgang av kostnadene for treningsdraktene som ble kjøpt til laugets medlemmer primo 2020.

7: Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Henrik Skjevestad ble gjenvalgt som styreleder for to år ved akklamasjon.

Kenneth Ringvold ønsket å trekke seg fra styret grunnet tidsmangel. Marit Skurdal ble foreslått og valgt for ett år ved akklamasjon.

Stian Drake ble gjenvalgt for to år ved akklamasjon.

Jørn Tysnes ble gjenvalgt for to år ved akklamasjon.

Torkjell Trædal ønsket ikke å stille til gjenvalg og Mats Johansen ble valgt for to år ved akklamasjon.

Kim Tomas L. Klevengen ble gjenvalgt som vara for ett år ved akklamasjon.

Valgkomiteen som besto av Erlend Reiersen og Karl Yngve Andresen ble gjenvalgt for ett år ved akklamasjon.

Som revisor ble Knut Bjørn Nordheim gjenvalgt som for ett år ved akklamasjon.

Merknad: Valgkomiteen v/Reiersen kritiserte styrets manglende informasjon og inkludering av valgkomiteen og påpekte at denne ikke hadde fått utført sitt arbeide, og dermed heller ikke kunne fremlegge noe egenhendig forslag til nytt styre. Det ble foreslått å ha et ekstraordinært årsmøte på høsten slik at den ordinære prosessen kunne gjennomføres korrekt. Varamedlem Klevengen poengterte at vedtektene ikke sier noe om valgkomiteens virke og funksjon og at det således ikke er et åpenbart brudd på vedtektene. Årsmøtets konsensus virket å være at det uansett ikke var motkandidater til noen av vervene og det ble poengtert at det er mange tiår siden oppmøtet har vært så bra som denne gang, noe som bøter på et eventuelt legitimitetsspørsmål.

Det nye styret ble således enstemmig klappet inn av medlemmene.

Sak 8: Eventuelt

Det var ingen innkomne saker til punktet. Årsmøtet understreket likevel viktigheten av at styret følger opp NFF Oslo i arbeidet rundt voldsproblematikken i kretsen. Videre ble det anbefalt at medlemmene påvirker sine klubber og jobber opp imot NFF sitt øverste organ, Fotballtinget, for å fremme medlemmenes interesser. Det ble også anbefalt at OFDL tar kontakt med dommerkontaktene i klubbene og informerer om lauget og dets arrangementer og tilbud. Til sist anbefalte også årsmøtet at det foretas en grundig gjennomgang av vedtektene til OFDL.

Møte ble hevet 19:27, protokollen er ført i pennen av varamedlem Kim Tomas L. Klevengen og godkjent ved medlemmene Espen Kallerud og Svein Elvanes’ signaturer nedenunder.

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss