Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Referat fra årsmøtet i OFDL

Sted: Osloidrettens
Hus, Ekeberg

Tid: 23.04.13
kl. 17:30

Frammøte:

Fra
styret: Henrik Skjevestad, Torkjell Trædal, Bjørn Hoff.

Fraværende
fra styret: Kristian Randen og Fredrik Brekke

Andre: Morten
Flaten, Kjetil Nordmak, Svein Elvanes, Karl Yngve Andersen, Kim Tomas
Klevengen, Karlheinz Götz, Resa Hauge, Rune Nordby og Jørn Tysnes.

Totalt
12 frammøtte med stemmerett.

Sak 1: Innkalling og agenda

Forslag:
Legge til punkt i agendaen: ”Innkomne forslag” før sak 8: valg. Vedtatt.

Forslag:
Grunnet manglende forslag til budsjett for 2013 tas dette opp under ”Innkomne
forslag”. Vedtatt.

Innkallingen
og agenda ble godkjent.

   
Sak 2 Valg av møteleder og referent

Henrik
Skjevestad ble valgt til møteleder, og Torkjell Trædal ble valgt til sekretær.

Sak 3 Protokoll

Resa
Hauge og Morten Flaten ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 4 Styrets årsberetning for 2012

Styrets
årsberetning ble godkjent.

Sak 5 Regnskap

Regnskap
ble godkjent. Laugets økonomi er tilfredsstillende. Likevel er det noe ekstra
midler å hente hos Oslo Fotballkrets. Det er rom for noe økt aktivitet i 2013,
sammenlignet med 2012 da lauget gikk i overskudd.

Sak 6 Medlemskontingent

Medlemskontingenten
ble vedtatt å holdes på nåværende nivå (200 kr) i 2014. Årsaken er at det
innenfor dagens midler er rom for å drive tilfredsstillende aktivitet.

Sak 7 Innkomne forslag

 • Forslag:
  ”Hvert
  år gir dere pris på høstsamlingen til årets rekruttdommer. Jeg ønsker heller at
  prisen endres til “Årets unge dommer”. Emil Skar, Siva og Tarald sluttet nesten
  rett etter de fikk prisen. Årets unge dommer kan eksempelvis være under 20 år.”
  Forslaget falt.
 • Forslag: Setning i statuttenes §1: ” Laugets
  formål er å drive sosiale og faglige aktiviteter for dommere og observatører i
  Oslo fotballkrets.” endres til ”Laugets formål er å drive sosiale og faglige
  aktiviteter for dommere, veiledere og
  instruktører i Oslo fotballkrets.” Forslaget
  ble vedtatt.
 • Forslag: Endre statuttenes §3: ”For å ha stemmerett på Laugets møter må
  et medlem ha fylt 16 år, vært medlem
  i minst en måned og ikke skylde lauget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett er
  valgbare til tillitsverv i Lauget.” Endring: Stryke siste setning, og erstatte den med  “Medlemmer som er registerte som
  aktivedommere/instruktører/veiledere er valgbare til tillitsverv i Lauget.” 
  Forslaget ble trukket.
 • Forslag: ”Budsjett for 2013: Årsmøtet gir styret
  fullmakt til å sette opp et budsjett for 2013, innenfor tilsvarende inntekts-
  og kostnadsrammer som for 2012.”
  Forslaget
  ble vedtatt.

Sak 8 Valg

Innstilling
fra valgkomiteen:

Leder:
Henrik Skjevestad (ikke på valg)

Kasserer:
Kjetil Nordmark (ny – to år)

Styremedlem:
Torkjell Trædal (ikke på valg)

Styremedlem:
Fredrik B. Brekke (gjenvalg – to år)

Styremedlem:
Didar Akrei (gjenvalg – to år)

Styremedlem:
Bjørn Hoff (ikke på valg)

Varamedlem:
Rune Nordby (gjenvalg – et år)

Varamedlem:
Jørn Tysnes (gjenvalg – et år)

Valgkomité,
leder: Karl Yngve Andersen (ny – et år)

Valgkomité,
medlem: Magnus Tranholt (gjenvalg – et år)

Innstillingen
ble enstemmig vedtatt.

Oslo, 24.04.13

Styret: Henrik
Skjevestad, 
Kjetil
Nordmark, 
Bjørn
Hoff, 
Torkjell
Trædal, 
Fredrik
Brekke, 
Didar
Akrei

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss